Education!

Vintage Photography.
«Després passaven a les converses entre col·legues pròpies dels professors europeus a l’estranger, amb sospirs i gestos del cap, sobre “el típic estudiant universitari americà” que no sap res de geografia, és immune al soroll i es pensa que els estudis només són un mitjà per arribar a tenir una feina ben pagada.»
«Next, they switched to the usual shop talk of European teachers abroad, sighing and shaking heads over the ‘typical American college student’ who does not know geography, is immune to noise, and thinks education is but a means to get eventually a remunerative job.»
Vladimir Nabokov (1899-1977), Pnin (1957). Traducció de Marta Pere. Barcelona: RBA La Magrana , 2013, cap. 5, p. 123.