Cels

Frank Brangwyn (1867-19569, Study for “British Empire Panels”-The Guildhall-Swamsea (1925).


«Caelum non animum mutant qui trans mare currunt.»
«Canvien de cel, no d’esperit, els que fugen a l’altra banda del mar.»
Horaci (65-8 aC), Epístoles [Epistulae] I, xi, v.27).

«Animum debes mutare, non caelum.»

«Has de canviar d’ànim, no de cel.»
Seneca (c. 4 aC-65), Lletres a Lucili [Epistulae morales ad Lucilium], III, xxviii, 1.