Is like music in an Italian street

Euan Uglow. The Wave (1991-1997).


«Knowledge in most of its branches, and in most affairs, is like music in an Italian street, where of those may partake who pay nothing.»

«El coneixement en la majoria de les seves branques i en la majoria  de temes és com la música en un carrer d’Itàlia: se’n pot gaudir sense pagar res.»

Laurence Sterne (1713-1768), Un viatge sentimental per França i Itàlia (A Sentimental Journey Trough France and Italy, 1768). Traducció de Joaquim Mallafré. Barcelona: Destino, 2001, p. 34.