No desir tant

Woman nude, 1920.


SPARÇA
No desir tant      del món la senyoria
com lo tieu cors      on vey florir belhesa
ab tal valor,      que notable valia
honrar te vol      per te granda bonesa.
E donchs, si·t play,      sor dolça, consolar
vulhes mon dans      [fes] me vida joyosa,
que nunqua may      res me pot contrestar
si·m val ton pretz,      senyora valarosa.
Joan Basset [c. S. xiv-xv]. Edició Pere Bohigas.Flor del fenàs

Nefertiti (c. 1370-c. 1330). Berlín, Neues Museum.


«Enganosa és la glòria mundanal, e per tothom menyspreada; car no és sinó així com la flor del fenàs, o com la fum o vapor de la terra, qui soptosament despareixen.»
Bernat Oliver (f. S. xiii-1348), Excitatori de la pensa a Déu. A cura de Pere Bohigas, NCl, 99.