Anotació

Le Bon Sens

Honor de cavalleria (2006), d’Albert Serra.

 
 

«El bon sentit és la cosa més ben repartida del món, ja que tothom pensa estar-ne tan ben proveït que fins aquells qui són més difícils d’acontentar en qualsevol altra cosa no acostumen a desitjar-ne més del que tenen.»

«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont.»

René Descartes (1596-1650), Discurs del mètode (Discours de la méthode, 1637). Traducció Pere Lluís Font. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 53 (Primera part).